Пункт АА 02 с. Звънарка, общ. Крумовград

Пункт АА 02, Пункт АА 02, с. Звънарка на община Крумовград, за измерване на фини прахови частици с рамери до 2,5 и до 10 микрометра (измерват се в реално време) и отложен прах (методът е с ръчно събиране на данни и не позволява да бъде представен на графиката в реално време).
Червените линии на графиката показват максималните допустими стойности на фини прахови частици в атмосферата, както следва:

- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици с размери до 2,5 µm (ФПЧ2,5) от 25 µg/m3 (в графиката стойностите са представени в mg/ m3 , което отговаря на стойност от 0,025 mg/m3);
- Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици с размери до 10 µm (ФПЧ10) от 50 µg/m3 (в графиката стойностите са представени в mg/ m3 , което отговаря на стойност от 0,05 mg/m3).

Тези стойности за концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух са записани като допустими концентрации в НАРЕДБА № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)


Показатели от последния час на 2018-11-18:  PM2,5 = 0.004 мг/м3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM2,5- милиграм на кубичен метър

  PM10 = 0.003 мг/м3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици PM10- милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 3.5 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 97756 BPАтмосферно налягане

  RHi = 50.2 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред